Cấu hình Email trên Outlook 2007

Mở Outlook 2007, từ trình đơn Tools , chọn Account Settings .

Trong bảng E-mail , bạn nhấn nút New .

Nhấp vào lựa chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và nhấn nút Next .

Nhấp vào lựa chọn Check Manually configure server settings or additional server types và nhấn nút Next .

Nhấn vào lựa chọn Internet E-mail và nhấn nút Next

Nhập vào các thông tin:

  • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
  • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: user@domain.com
  • Account Type: Chọn POP3
  • Incoming Mail server và Outgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.domain.com (trong đó domain.com là tên miền đã đăng ký)
  • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
  • Password: Mật khẩu được quản trị cấp

Nhấn vào nút More Settings.

Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.

Nhấn nút Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Email.

Related Articles